جستجو
مطلب مورد نظر :
درباره ما
 معرفی شركت كيفيت سازان سبز:
 شركت كيفيت سازان از سال 1380 در قالب شركت خدمات فنی مهندسي ومشاوره درزمینه مديريت ، بهره وري ، سرمايه گذاري وكارآفريني
 آغاز به كارنمود.
این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص خود، ارتقای سطح عملکرد نظام مدیریتی، و پیروی از یک برنامه
 استراتژیک سازمانی
به سرعت دایره خدمات خود را
توسعه بخشید وامروزه بعنوان يكي ازشركتهاي مشاور پيشرودراستان گلستان به شمار ميآيد .
این شرکت ارائه خدمات مشاوره ای وآموزشی را به شرکتها وسازمانها به منظوربهبودكيفيت محصولات وخدمات به گونه اي كه افزايش كارآمدي
 آنهارابه دنبال داشته باشد به عنوان رسالت اصلی خود
درنظرگرفته است.
تاثيرفعاليت هاي اين شركت برعملكردمشتريان محترم می تواندشامل مواردذيل باشد :
* رضايت بيشترمشتريان 
*كم شدن ضايعات
* فراهم شدن امكان صادرات محصولات 
* اشتباهات كمتردركارها
* بالارفتن قدرت رقابت 
* كاهش دوباره كاري ها
* ايجادتفكراستراتژيك درسطح مديران ارشدومياني 
* ايجادتفكرسيستمي درسازمان
* تقويت حس همكاري وتعلق خاطربيشترپرسنل نسبت به سازمان 
* ايجادسيستم كارتیمي
* تسهيل كنترل بيشترومديريت بهتر 
* كاهش هزينه ها
* ارتقاء بهره وري 
چشم انداز شركت كيفيت سازان سبز(VISION):
چشم اندازاين شركت، کسب جايگاه اول دراستان گلستان ودرمنطقه ، درزمينه ارائه خدمات مشاوره می باشد.
  ماموريت شركت كيفيت سازان ( MISSION ) :
ماموريت ما ارائه خدمات مشاوره اي،آموزشي وپژوهشي اثربخش  درزمينه طراحی،مديريت وبهبود سيستمها وروشها،کارآفرینی وتجاری سازی
 در واحدهاي توليدي وخدماتي درحوزه جغرافيايي استان گلستان واستانهاي همجوار مي باشد.
ماانواع خدمات رادرسطحي گسترده ارائه نموده ومي كوشيم باشناسائي ودرك نيازهاي مشتريان آنهارابه بهترين شكل ممكن تامين نمائيم. 
ماهميشه گوش به زنگ وپذيراي تغييرات هستيم ومي دانيم بااستفاده ازاين فرصت
هاي جديد، مي توانيم خدمات بهتري ارائه نمائيم.
 ماتلاش داريم حوزه جغرافيايي تحت پوشش خودراگسترش دهيم ولي تاآنجا مي رويم كه بتوانيم باتوجه به دارابودن مزيت هايي چون تجربيات 
خاص حرفه اي ، دسترسي آسان مشتريان وتوانايي هاي اثبات شده كاري
خدمات شايسته اي باكيفيت مطلوب وقيمت مناسب ارائه نمائيم.
هدف مااين است كه به مشتريان، كاركنان،سهامداران وجامعه اي كه درآن فعال هستيم، بيشترين ارزش ومنافع اقتصادي رابرسانيم. 
اهم مجوزهای شرکت کیفیت سازان:
 •  دارای پروانه فنی مهندسی ازسازمان صنایع معادن استان گلستان
 • دارای مجوزمراکزمشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی ازاداره کل تعاون ؛کارو رفاه اجتماعی استان گلستان
 • دارای مجوزعامل تطبیق خدمات استانداردسازی تاسیسات گردشگری استان گلستان ازسازمان میراث فرهنگی
 • تائیدصلاحیت آموزش استانداردسازی درسطح ملی ازسازمان ملی استاندارد
 • دارای پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد ازاداره کل آموزش فنی وحرفه ای
 • مجوزبرگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت
 • عضو پارک علم وفناوری گلستان
 • کارگزار ناظر صندوق نوآوری وشکوفایی
 • کارگزار ارزیابی کارگروه ارزیابی وتشخیص شرکتهای دانش بنیان
 • کارگزار انتقال فناوری سازمان صنایع کوچک
 • عضوشورای مرکزرشد پارک علم وفناوری گلستان
 • عضوشورای مرکزرشد دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
 • عضو انجمن واحدهای خدمات فنی ومهندسی استان گلستان
 • عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی استان گلستان
افتخارات شرکت کیفیت سازان:
 • واحد خدمات مهندسی برتر استان در سال 1383 ودریافت تقدیرنامه در روز صنعت ومعدن در سال 1384
 • واحد خدمات مهندسی برتر استان در سال 1387 ودریافت تقدیرنامه در روز صنعت ومعدن در سال 1388
 • واحد خدمات مهندسی برتر استان در سال 1390ودریافت تقدیرنامه در روز صنعت ومعدن در سال 1391
 • مرکزمشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی برترسال 1395دریازدهمین جشنواره کارآفرینان برتراستان
 • شرکت مشاوره فعال در تحول اداری ودریافت تقدیرنامه ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان 
 • شرکت آموزشی همکار نمونه استاندارد در سال 1389 ودریافت تقدیر نامه در روزجهانی استاندارد در سال 1390
 • شرکت آموزشی همکار نمونه استاندارددرسال 1391 ودریافت تقدیر نامه در روزجهانی استاندارد در سال 1392
 • شرکت آموزشی همکار نمونه استاندارددرسال 1392 ودریافت تقدیر نامه در روزجهانی استاندارد در سال 1393
 • شرکت آموزشی همکار نمونه استاندارددرسال 1393 ودریافت تقدیر نامه در روزجهانی استاندارد در سال 1394
 • شرکت آموزشی همکار نمونه استاندارددرسال 1394 ودریافت تقدیر نامه در روزجهانی استاندارد در سال 1395
 • مورد تایید موسسه کار وتامین اجتماعی جهت برگزاری دوره های کارآفرینی 1384 الی1390
 • دارای تقدیرنامه از سوی شرکت نوسازی صنایع ایران در سال1385 به عنوان شرکت برترآموزشی   
 • دارای بیش از 50 تقدیرنامه ازسازمان های دولتی وواحدهای صنعتی استان گلستان وسایراستان هادرزمینه مشاوره 

تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد