جستجو
مطلب مورد نظر :
خدمات مشاوره استاندارد های بین المللی
1.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت کیفیت  ISO9001
2.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت ایمنی وبهداشت موادغذایی ISO22000 وHACCP
3.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی OHSAS18001
4.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت زیست محیطی ISO14001
5.       مشاوره استقرار استانداردمدیریت ایمنی وبهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی HSE 
6.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی رسیدگی به شکایات مشتری  ISO 10002
7.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی سنجش رضایتمندی مشتریان  ISO 10004
8.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی تائیدصلاحیت آزمایشگاه آزمون  ISO 17025
9.       مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی ISO 15189
10.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485
11.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت کیفیت آموزش  ISO 29990
12.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت مصرف انرژی ISO 50001
13.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت بازرسی  ISO 17020
14.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت امنیت داده ها واطلاعات ISO  27000
15.    مشاوره استقرار استانداردبین المللی مدیریت پروژه  ISO 10006


تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد