جستجو
مطلب مورد نظر :
خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کار آفرینی
1.       مشاوره اولیه ایده و انتخاب بهترین محصول و روش سرمایه گذاری درصنعت ،خدمات وگردشگری
2.       انجام تحقیقات بازار(MR) اولیه جهت امکان سنجی ایجادواحدصنعتی ،خدماتی وگردشگری
3.      تهیه پیش طرح جهت براورد اولیه پروژه صنعتی ،خدماتی وگردشگری PFS        
4.   تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی ایجادواحدصنعتی وخدماتی وگردشگری FS
5.       مشاوره مکانیابیاجرای پروژه سرمایه گذاری ایجادواحدصنعتی وخدماتی وگردشگری
6.       مشاوره تولید بدون کارخانه TNC بااستفاده ازظرفبت خالی سایرکارخانجات با ثبت برند ونام تجاری
7.       خدمات مشاوره و ثبت انواع شرکت وتغییرات (در گرگان)
8.       خدمات مشاوره قوانین مالی ومالیاتی درشرکتها
9.       خدمات مشاوره قوانین بیمه تامین اجتماعی درشرکتها
10.    مشاوره خریدزمین،انتخاب پیمانکارونظارت برساخت کارخانجات
11.    تهیه نقشه اولیه کارخانجات براساس اصول مهتدسی ، استانداردها ، قوانین ملی ومباحث فنی ساختمان
12.    تهیه نقشه اولیه کارخانجات وکارگاههای موادغذایی براساس ISO 22000 و HACCPاصول (GMP وPRP)
13.    تهیه نقشه اولیه کارخانجات داروسازی وتجهیزات پزشکی براساس اصول (GMP)
14.    تهیه نقشه اولیه آزمایشگاهها براساس استاندارد ISO 17025 و اصول (GLP)
15.    تهیه نقشه اولیه هتلها ومراکزاقامتی براساس شیوه نامه استانداردسازی
16.    انجام استانداردسازی هتلها ومراکزاقامتی و گردشگری (درقالب طرح تطبیق)
17.    مشاوره تامین مواداولیه و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
18.    مشاوره انتخاب وجذب منابع انسانی ماهرجهت صنعت وخدمات


تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد