جستجو
مطلب مورد نظر :
خدمات ارزیابی
1.       مشاوره تجاری سازی شرکتهای فناورواستارتاپ
2.       خدمات مشاوره و ثبت انواع شرکت وتغییرات (در گرگان)
3.       ارزیابی قابلیت تجاری سازی شرکتهای فناور
4.       عارضه یابی وشناخت گلوگاهها
5.       تهیه پیش طرح توجیهی PFS
6.       تهیه طرح کسب وکارBP
7.       تهیه بوم مدل کسب وکار BM
8.       تهیه طرح توجیهی FS
9.       تهیه گزارش تحلیل مالی
10.    مشاوره فروش محصولات فناورانه  وخدمات فن بازار(B2B)
11.    خدمات لیزینگ محصولات دانش بنیان
12.    مشاوره گواهی انطباق محصول دانش بنیان
13.    مشاوره انتقال فناوری (ازکره جنوبی)
14.    مستندسازی دانش فنی
15.    خدمات شتاب دهی
16.    ارزیابی سطح فناوری
17.     ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری فناوری
18.    مشاوره راه اندازی وارتقاء واحد تحقیق و توسعه(اخذگواهی وپروانه R&D)
19.    طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و توسعه محصول جدید (NPD)


تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد