جستجو
مطلب مورد نظر :
خدمات مشاوره و اخذ مجوز ها
1.       خدمات مشاوره و ثبت شرکت وتغییرات (در اداره ثبت شرکتهای گرگان)
2.       خدمات مشاوره و ثبت نام وعلامت تجاری(برند)(در اداره مالکیت صنعتی تهران)
3.       خدمات مشاوره و ثبت اختراع داخلی (در اداره مالکیت صنعتی تهران)
4.       خدمات مشاوره وثبت طرح صنعتی (در ادراه مالکیت صنعتی تهران)
5.       مشاوره واخذگواهی حلال 
6.       مشاوره واخذگواهی ارگانیک
7.       مشاوره واخذجوازتاسیس واحدصنعتی
8.       مشاوره واخذگواهی صادراتی COC
9.       مشاوره واخذگواهی  غذا ودارو FDA 
10.    مشاوره واخذگواهی غذا BRC
11.    مشاوره واخذگواهی GMP خط تولید
12.    مشاوره واخذگواهی GLP  آزمایشگاه
13.    خدمات مشاوره واخذ پروانه ساخت محصول
14.    خدمات مشاوره واخذاستانداردملی محصول ISIRI
15.    اخذاستانداردمحصول کشورروسیه GOST-R  
16.    اخذاستانداردمحصول  اتحادیه اروپا  CE
17.    اخذ استانداردکارخانه ای
18.    اخذاستانداردخوداظهاری
19.    خدمات مشاوره واخذ تاییدصلاحیت آزمایشگاه همکاراستاندارد
20.    مشاوره واخذجوایزملی(سیب سلامت،جایزه حقوق مصرف کننده،جایزه ملی بهره وری و...)


 


 


تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد